Historier

» Vis alle     1 2 3 4 Neste»     » Lysbildefremvisning

Leganger, Iver Erichssøn, 1629-1702, sogneprestYrke: Sogneprest i Vik1 Notat: Søn af Erik Iverssøn Nordal og Karen Nilsdatter. Skal have været en i sin Tid ikke umærkelig Mand. Iver Erikssøn Leganger, - der var Erik Nordals Søn af 1ste Ægteskab med Karen Nilsdatter (og ikke som Hatting siger af 2det Gifte med Malene eller Lene Splieds), - blev undervist privat af sin Fader, til han var 11 Aar gammel, var derefter en kort Tid Elev af Bergens Skole, hvorfra han deponerede ved Kjøbenhavns Universitet i Aaret 1646. To Aar efter - i en Alder af 19 Aar - blev han Philosophiæ Bacalaureus, gjorde derefter en Reise til Danzig, kom tilbage og afsluttede sine Studier ved Academiet, hvorpaa han i Aaret 1650 paany drog udenlands og opholdt sig flere Steder i Tyskland, Holland etc. Da han i 1652 var vendt tilbage til Danmark, blev han ved en svær Sygdom fængslet til Sengen i hele 3 Aar. I 1656 reiste han op til Bergen og assisterede en kort Tid efter Hjemkomsten sin Fader, hvis Capellan Hr. Daniel Hanssøn Bugge [se S. 126] dengang var fraværende, reiste derpaa til Søndmøre og blev herfra kaldet til Capellan hos Sognepræst til Vik i Sogn, Knud Christopherssøn Glad, som han Aaret efter (i 1657) succederede i Embedet, og hvis Datter Maren el. Maria blev hans 1ste Hustru. Med Anna Pedersdatter Finde, Iver Legangers 2den Hustru, er det sandsynligt, at Mag. Iver Erikss¢n Leganger har faaet en ikke ubetydelig Formue. Sikkert er det i ethvert Fald, at "Hr. Iffuer Erichsen" staar anført i Sogns Fogderegnskaber for Aarene omkring 1700 som Eier af en større Mængde Jordegods og adskillige Skove. Ikke mindre end 4 Saugbrug: "Frøsvigaas", "Flette", "Frøsvig Søsaug" i Tjugum Skibrede og "Tennefos" Saug i Qvamsø Skibrede tilhørte Provsten Leganger, og opgives der paa disse Saugbrug at være bleven skaaret tilsammen ca. 700 Tylvter Bord aarlig. I nogle Aar (fra 1668) var Hr. Iver tillige Provst over Sogns Provsti og døde som Jubellærer i en Alder af 73 Aar. Mag. Iver Erikssøn Leganger skal paa sin Tid have nydt megen Anseelse baade som Geistlig og Lærd. Ham skyldes ogsaa de historisk topografiske Notitser om Sogn, der tilligemed Breve til Torfæus ere trykte 1777 i "Torfæana". (Om hans Skrifter se i¢vrigt Worms "Lexicon over lærde Mænd", I. S.2 Gift: Type: 0, Med:=Anna Pedersdatter Finde Født: 26 februar 1629 Død: 3 april 1702, Sogn og Fjordane, Norge Sist redigert: 11 apr 2006 Foreldre: Far: Sogneprest Erich Iversen Nordal f. 12 mars 1591, d. 27 juni 1658 Mor: Karen Nielsdatter Werner f. 1595, d. 2 mars 1634 Familie: Anna Pedersdatter Finde f. 1645 Barn: Karen Iversdatter Leganger+ f. 14 apr. 1668, d. 19 des. 1702 Kilde:: 1. [S11] Tor Houeland 2. [S33] Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Nitter - Paaske., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 226-229

Eier av original/Kildehttp://home.online.no/~bbaekkel/Bjornsslekt-p/p2.htm#i59
Linket tilIver Erichsøn Leganger

» Vis alle     1 2 3 4 Neste»     » Lysbildefremvisning